Koolitustingimused

Taibuveski OÜ (edaspidi koolitusettevõte) korraldab koolitusi aastaringselt üle Eesti nii avalike kui asutusesiseste koolitustena.

Koolituste kestvus
Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. Koolitusettevõttel on õigus teha koolituste plaanis ja ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest koheselt.

Koolitusele registreerumine
Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerimiseks tuleb täita sooviankeet meie kodulehe kaudu, saata sooviavaldus e-­posti teel või edastada koolitusel osalemise soov telefoni teel.

Peale koolitusel osalemise sooviavalduse vastuvõtmist saadetakse Teile arve, mille tasumine on koolitusel osalemise eelduseks.

Registreerumisel kinnitamisega, et isik on tutvunud koolitustingimustega loetakse, et registreerija on koolitustingimustega nõustunud ning koolitustingimusi käsitletakse lepinguna, millele kohaldatakse võlaõigusseaduse sätteid.

Koolituse eest tasumine
Koolituse eest tasumine toimub esitatud arve alusel pangaülekandega.

Arve väljastatakse koolitusele registreerunule e-­posti või posti teel.

Kohaselt tasutud arve on koolitusel osalemise eelduseks kui ei ole koolitusettevõttega kokku lepitud teisiti.

Arve tähtajaks mittetasumisel arvestatakse viivist 0,5% päevas võlgnetavalt summalt.

Koolitusest loobumine
Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult teavitada koolitusettevõtet hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist.

Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust. Hilisema teatamise korral või koolitusele mitteilmumisel esitatakse osalejale kreeditarve 75% ulatuses osalustasust ja see tagastatakse kliendile kui arve oli juba tasutud.

Ülejäänud 25% osalustasust kuulub tasumisele koolitusettevõttele koolitusega korraldamisega seotud kulude katteks.

Kui klient on registreerinud ennast koolitusele ja kinnitanud enda osalemist ning samas ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest, siis kuulub tema poolt tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

Koolituse ärajäämine või edasilükkumine
Koolitusettevõttel on planeeritud koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-­posti teel. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.

Muud tingimused
Koolitusmaterjalide autoriõigused kuuluvad koolitusettevõttele või lektoritele. Keelatud on koolitusmaterjalide kopeerimine, levitamine, tõlkimine teise keelde ilma koolitusfirma kirjaliku nõusolekuta.

Koolitusele tuleb kaasa võtta ergas meel ja hea tuju.